ترکی استانبولی

زبان شیرین ترکی  علاوه بر ایران در کشورهای ترکیه، آذربایجان و بیشتر جمهوری های قفقاز و حتی در چندین کشور اروپایی مانند آلمان و فرانسه به عنوان یکی از زبانهای مطرح کاربرد دارد. این زبان در کانون زبان گپ همگام با بخش فرهنگی سفارت ترکیه با سری کتابهای  Hitit   آموزش داده می شود. این مرکز امکان آماده سازی دانشجویان برای آزمون های ورود به دانشگاه های ترکیه  شامل  Tomer (آزمون دیپلم زبان استانبولی) و Yos ( آزمون پزشکی و مهندسی)  و Ales ( آزمون فوق لیسانس و دکترا) رانیز دارد.