روسی

این زبان به دلیل وسعت کشور روسیه و پس از جداسازی کشورهای اتحاد جماهیر شوروی و باز شدن درهای این کشور به روی دانشجویان و توریست ها رونق زیادی در ایران پیدا کرد. حجم وسیعی از دانشجویان در رشته های مختلف  وابسته به پزشکی و هوافضا و معماری به کشورهای روس زبان ازجمله خود روسیه، ارمنستان،  اوکراین، بلاروس و ….. رفته و لذا قبل از سفر نیاز به آموزش این زبان داشتند. 

موسسه گپ از اوایل فعالیت خود متدهای انحصاری برای این زبان فراهم کرد و با برگزاری دوره های مکالمه و آموزش (پادژ) که حالت های دستوری این زبان می باشد، زبان آموزان را به سمت اخذ مدرک ( پاتوَک ) به خوبی هدایت نموده است.

اساتید این مرکز که عموِماً  دوره دیده کشورهای روس زبان می باشد و با لهجه و تلفظ اصلی این زبان را در کانون گپ برگزار می نمایند.