دوره هاِی عمومی زبان انگلیسی

 زبان آموز گرامی:

فایل نفرات هر کلاس،  ۱۰ روز قبل  از شروع کلاس بسته میشود.

لذا در صورت داشتن ظرفیت، آخرین مهلت ثبت نام شما، ۱۰ روز قبل از تاریخ شروع میباشد.

خواهشمندست جهت برخورداری از  اولویت، ، در اسرع وقت ثبت نام نمایید تا در روز و ساعت دلخواه خود در کلاس شرکت نمایید.

این برنامه مربوط به دوره های زبان انگلیسی  (TOP NOTCH, بحث آزاد، IELTS)  دفتر مرکزی ونک میباشد.