دوره تربیت مدرس (TTC)

 

دوره تربیت مدرس T.T.C

دوره های تربیت مدرس (CELTA (Certificate In English Language Teaching To Adults دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی به بزرگسالان پس از 80 ساعت آموزش تخصصی به انجام می رسد. این دوره به 2 بخش نظری(40 ساعت) و عملی(40 ساعت) تقسیم می شود.

شرایط ورود به دوره: شرکت در آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی برای ورود به دوره ضروری است. با توجه به نتیجه آزمون تعیین سطح و دسته بندی داوطلبان هر گروه در کلاس های مربوط ثبت نام می شوند.

 

 

هدف دوره:

1- تربیت مدرس زبان انگلیسی

2- ارائه روش های موجود در آموزش وبحث در مورد نقاط ضعف و قوت آنها

3- آموزش اداره صحیح کلاس درس

4- اجرای عملی مطالب آموزش داده شده