IELTS

آزمون (International English Language Testing System (IELTS یا همان سیستم بین المللی زبان انگلیسی در حال حاضر یکی از مهمترین آزمون هایی است که مورد پذیرش بسیاری از سازمان های آموزشی ̨ دولت ها و ارگان های اقتصادی و همچنین واحد های حرفه ای در سراسر دنیا است. آزمونی که نتایج آن به عنوان نتایجی قابل اعتماد و با کیفیت پذیرفته شده است به طوری که حدود 6000 سازمان بین المللی در سراسر دنیا مورد قبول است از جمله: تمام دانشگاه های استرالیا ،کانادا، نیوزلند و انگلستان و حتی در آمریکا بیش از 200 دانشگاه ،دانشکده و بسیاری از سازمان های مهم دیگر .
دروه های آمادگی این آزمون در این مؤسسه در قالب 48 جلسه برگزار می شود . امکان این که زبان آموزان بتوانند تنها در مهارت های مورد نیاز خود شرکت کنند به وجود آمده که این مانع از اتلاف وقت و هزینه زبان آموزان می شود .