شروع دوره جدید مکالمه بدون کتاب (G.P.S) روزهای شنبه چهارشنبه

شروع دوره جدید مکالمه بدون کتاب (G.P.S) برای اولین بار در روزهای جمعه
28 اکتبر, 2013
شروع دوره جدید کلاس های I.P.I روزهای یکشنبه سه شنبه
28 اکتبر, 2013

دوره جدید مکالمه بدون کتاب (G.P.S)   روزهای شنبه  چهارشنبه  ساعت   9-7/5  آغازخواهد شد.

زبان آموزان می توانند تا تاریخ 92/8/20  برای ثبت نام به دفتر مرکزی مراجعه فرمایند.