گپ برند انحصاری آموزش زبانهای خارجی

کانون زبان گپ برند انحصاری و ثبت شده توسط این موسسه آموزشی میباشد.

هرگونه استفاده از این نام خسارتهای کیفری را برای سوء استفاده کننده به دنبال دارد.

تنها مرکز مجاز و صاحب امتیاز این برند در مکان زیر اقدام به برگزاری کلاس مینماید و مراکز دیگر تحت این نام فاقد اعتبار قانونی میباشند.

آدرس:

ونک – گاندی – کوچه ۱۸ – پلاک ۱۸ – واحد ۵

۸۸۲۰۶۰۹۰

۸۸۲۰۶۰۹۱