شروع دوره جدید کلاس های I.P.I روزهای یکشنبه سه شنبه

شروع دوره جدید مکالمه بدون کتاب (G.P.S) روزهای شنبه چهارشنبه
28 اکتبر, 2013
در آموزشگاه گپ زبان انگلیسی را متفاوت بیاموزید !
5 نوامبر, 2013

دوره جدید کلاس های I.P.I روزهای یکشنبه سه شنبه ساعت 9-7 آغاز خواهد شد.

زبان آموزان می توانند تا تاریخ 92/8/25 برای ثبت نام به دفتر مرکزی مراجعه فرمایند.